วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

แนะนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

แนะนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


รูปภาพและข้อมูลจาก  http://www.bcat.ac.th

ข้อมูลสำหรับติดต่อวิทยาลัย


ข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสาร

ที่ตั้ง   67 หมู่ 1  ตำบลอิสาน  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร  044-611159, 616748   โทรสาร  044-611899
website  : www.bcat.ac.th
e-mail  address  : info@bcat.ac.th
 
วิทยุสื่อสารเรียก : บุรีรัมย์ 50  ทางช่องความถี่
147.700  Mhz  ช่องหลัก
147.300  Mhz  ช่องสำรอง

เบอร์ติดต่อภายใน


งานพัสดุ                                         101 102
งานประชาสัมพันธ์                          103
งานการเงิน                                     104
งานบริหารทรัพยากรณ์                   105
งานทะเบียน บุคลากร                     106
งานวิชาการ                                    107
ห้องผู้อำนวยการ                            108
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ                    109
งานแผนงานและความร่วมมือ        110
โรงงานแปรรูปนม                           111
ห้องวิชาภาษาอังกฤษ                    112
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                113
ห้องสมุด                                        114
งานพัฒนาการศึกษา                     115
สำนักงาน  อกท.                            116
อาคารระยะสั้น                               117
พนักงานขับรถ                               118
แผนกวิชาช่างกลเกษตร                119
งานอาคารสถานที่                         120
ห้องพักครูเวร                                 122
ห้องพยาบาล                                 123
ป้อมยามวิทยาลัยฯ                        125
แผนกวิชาพืชศาสตร์                      127
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร        128
แผนกวิชาสัตวศาสตร์                     130
โรงงานผลิตน้ำดื่ม                          131
งานปกครอง                                   132
ห้องเอกสารการพิมพ์                      134
ห้องงานสารบรรณ                          136
สำนักงานโรงน้ำ                             138
งานแนะแนว                                   139
ห้องอินเตอร์เนต                             140
ร้านค้าสหกรณ์                                145
บ้านพักผู้อำนวยการ                        147
แผนกวิชาประมง                             148

อ้างอิงจาก   http://www.bcat.ac.th


ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บริหารสถานศึกษานายพนม  แพนแก้ว
ผู้อำนวยการ


         

 นายเขลางค์  วงศ์วิเชียร        
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธนะชัย  ศิริโคจรสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายทัคค์  สุขแก้ว
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการนายวิทยา  พลศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


                                                                                                          อ้างอิงจาก  http://www.bcat.ac.th


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรที่เปิดสอนDSC_9600


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ


 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) (โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) 
 • สาขาวิชาพาณิชยการ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
 • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


หลักสูตรอื่นๆ


 • ปวช. ทวิภาคี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ปวส. ภาคสมทบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อ้างอิงจาก  www.bcat.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และสัญลักษณ์ฯ


วิสัยทัศน์  (Vision)


      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ งานฟาร์มและโรงงาน พัฒนาอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (Mission)


      1.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพ
      2. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
      3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนางานฟาร์ม
      4. สร้างธุรกิจงานฟาร์มและ งานโรงงานให้เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย

ปรัชญาการศึกษา


      “เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือวินัย รับใช้สังคม”    

จุดเน้น


       "ความรับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  บริการดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม"


เครื่องหมาย สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 
  เป็นตรารูปวงกลมภายในเป็นรูปเสมาธรรมจักร  ตั้งอยู่บนบัลลังก์  มีลายกนก ใต้บัลลังก์มีอักษรย่อ  "ทุ. ส. นิ. ม."  ซึ่งย่อมากจากองค์ประกอบของอริยสัจ 4 "ทุกข์  สมุทัย  นิโรจ  มรรค"  หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  วงกลมภายในนอกด้านบนเป็นชื่อสถานศึกษา     และด้านล่างเป็นชื่อสถานศึกษา ภาษาอังกฤษ

อ้างอิงจาก    http://www.bcat.ac.th

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  • ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473   
 • สถานที่ตั้ง  ถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย  ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่   อยู่ทางทิศใต้ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 1 กิโลเมตร
 • ไร่ฝึกนักศึกษา   ตั้งอยู่ที่บ้านศิลา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  871 ไร่  อยู่ห่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ประมาณ 40 กิโลเมตร

DSC_9598หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับต่างๆ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้


พ.ศ. 2474 – 2480 -เปิดสอนระดับประถมวิสามัญเกษตรกรรม (ป.4-ป.5) โดยใช้เงินสะสมศึกษาพลีและเงินช่วยการประถมศึกษา
พ.ศ. 2481 -เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมบุรีรัมย์
พ.ศ. 2481 – 2493 -เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2494 – 2505 -เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2506 – 2523 -เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม รับนักเรียนที่สำเร็จ ม.ศ. 3 หรือ ม. 6 เดิม หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2513 – 2518 -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาแผนกฝึกหัดครูเกษตรกรรม (ปกศ.เกษตร)
พ.ศ. 2519 -ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์
พ.ศ. 2519 -จัดตั้งไร่ฝึกนักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม (ปวส.เกษตร)
พ.ศ. 2520 – 2526 -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกเกษตรกรรม โดยรับผู้ที่จบ ม.ศ. 5 หลักสูตร 1 ปี
พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน -ดำเนินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน -ดำเนินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่
พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกเกษตรกรรม รับผู้สำเร็จ ม.3 หรือเทียบเท่าหลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2525 -มูลนิธิวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พิเศษ) (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาพัฒนาชนบท
พ.ศ. 2528 – 2540 -เปิดดำเนินการศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้ผลที่บริเวณท้ายเขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พ.ศ. 2529 -ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530 -ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2537 – 2539 -ได้รับคำสั่งแต่งตั้งกระทรวงศึกษาธิการให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชน  อีกบทบาทหนึ่งในชื่อ “วิทยาลัยชุมชนศรีบุรีรัมย์”
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน -เปิดสอนสาขาวิชานอกภาคเกษตรในระดับ ปวช. และปวส.
พ.ศ. 2539 -เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
พ.ศ. 2540 -จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชีวิตที่ศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้ผล อำเภอโนนดินแดง ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับบริษัทสยามแอดวานซ์เอ็ดยูเคชั่น 2000 จำกัด (SAE 2000)
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน -เปิดสอนนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
พ.ศ. 2543 -ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งสถานศึกษาและนักศึกษา
พ.ศ. 2546 -โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตามข้อกำหนดของ 
Codex Alimentarus Recommended International Code of Parctice General Principles of Food Hygiene [CAC/RCP 1-1969,Rve.3 1997,Amended1999]
พ.ศ. 2546 โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2547 ได้รับการตรวจประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2548 คะแนนรวมอันดับที่ 4 การแข่งขันทักษะ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ.วษท. ยโสธร
พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2548  นายสำราญ กมล ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2548
พ.ศ. 2550 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2549
พ.ศ. 2551 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐาน  การศึกษาด้านการอาชีวศึกษารอบที่สองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
พ.ศ.2551 ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 นายสำราญ กมล ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2551
พ.ศ. 2552 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา  2551
พ.ศ.2552 -ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาต่ำกว่า  ปริญญาตรีทั้งสถานศึกษาและนักศึกษา(สถานศึกษาขนาดเล็ก)


อ้างอิงจาก  http://www.bcat.ac.th